Főoldal » Archív » Keresetkiegészítésként balatoni ingatlanokból lopott

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy román-magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki egy hónap alatt hét dél-balatoni házat tört fel.

A 29 éves vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban alkal­mi mun­ká­kat vég­zett Sió­fok kör­nyé­kén, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy érté­ke­sí­tés cél­já­ból könnyen moz­dít­ha­tó és elad­ha­tó dol­go­kat lop el lakókörnyezetéből.

A férfi első alka­lom­mal egy terasz­aj­tót befe­szít­ve jutott a sér­tet­ti ingat­lan­ba, ahon­nan egy ékszer­do­boz­ból 265.000,-Ft érték­ben vett magá­hoz éksze­re­ket. Más­nap egy ház abla­kát feszí­tet­te be, innen szán­kón húzott el három tele­ví­zi­ót, míg har­mad­szor­ra ugyan­csak ablak befe­szí­té­sé­vel ismét tévé­ket lopott.

A vád­lott még továb­bi négy ingat­lan­ból akart érté­ke­ket elvin­ni, azon­ban volt, ahol a riasz­tó zavar­ta meg, más alka­lom­mal ész­re­vet­te, hogy a sér­tett ott­hon tar­tóz­ko­dik, de olyan ház­nál is járt, ami­nek az abla­kát nem tudta befe­szí­te­ni, illet­ve ahol nem talált ellop­ha­tó tárgyat.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indítványozott.