Főoldal » Hírek » Kereskedelmi láncban adták-vették a drogot a dílerek - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy kábítószer-terjesztő háló­zat négy tag­já­val szem­ben, akik több lép­cső­ben érté­ke­sí­tet­ték egy­más­nak a dro­got, mind­egyi­kük a továb­bi érté­ke­sí­tés szán­dé­ká­val. A nyo­mo­zók 2020 máju­sá­ban mind a négy dílert elfogták. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - 26-31 év közöt­ti fér­fi­ak - 2019. év tava­szá­tól mari­hu­á­ná­val, ecs­ta­sy tab­let­ták­kal, vala­mint koka­in­nal keres­ked­tek első­sor­ban Buda­pest területén.

A négy férfi több­lép­csős üzle­ti viszony­ban állt egy­más­sal. Ennek kere­té­ben az egyik 26 éves férfi isme­ret­len for­rás­ból, rend­sze­re­sen, nagyobb téte­lek­ben sze­rez­te be a mari­hu­á­nát és a koka­int, vala­mint több­szá­zas darab­szám­ban vásá­rol­ta fel az ecs­ta­sy tab­let­tá­kat is. A kábí­tó­sze­re­ket a férfi a buda­ör­si tar­tóz­ko­dá­si helyén tárol­ta, és onnan érté­ke­sí­tet­te a kábítószer-viszonteladással fog­lal­ko­zó vevői, köz­tük az egyik, szin­tén 26 éves társa részé­re. A díler a keres­ke­dé­si lánc­ban ezál­tal egy szint­tel alat­ta álló tár­sá­nak alkal­man­ként leg­alább 500 gram­mos téte­lek­ben érté­ke­sí­tet­te a mari­hu­á­nát, míg a 2020. máju­si elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en leg­ke­ve­sebb 544 darab ecs­ta­sy tab­let­tát adott el neki.

A viszont­el­adó díler az így meg­szer­zett kábí­tó­szert egy XXII. kerü­le­ti ingat­lan­ban tárol­ta, és ebben a lakás­ban végez­te a mari­hu­á­na aprí­tá­sát és kisebb ada­gok­ra por­ci­ó­zá­sát, majd ezt köve­tő­en ő is tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Ennek során a mari­hu­á­na egy részét a kisebb téte­lek­ben vásár­ló vevő­kö­ré­nek érté­ke­sí­tet­te, a másik részét pedig rend­sze­rint nagyobb – mint­egy 500 gram­mos – mennyi­ség­ben adta tovább a szin­tén kábítószer-viszonteladással fog­lal­ko­zó har­ma­dik vádlott-társ részére.

Utób­bi férfi, egy bol­gár állam­pol­gár­sá­gú isme­rő­sé­vel - az ügy negye­dik vád­lott­já­val – ugyan­csak érté­ke­sí­tő tevé­keny­sé­get vég­zett, mely­nek érde­ké­ben közö­sen bérel­tek egy VI. kerü­le­ti lakást, ahol mari­hu­á­na, koka­in és ecs­ta­sy tab­let­ták keres­ke­del­mé­vel fog­lal­koz­tak. Kábítószer-kereskedői tevé­keny­sé­gü­ket és az elér­he­tő­sé­gü­ket inter­ne­tes közös­sé­gi olda­la­kon, angol nyel­ven is hir­det­ték, amely alap­ján jelen­tős szám­ban keres­ték meg őket Buda­pest­re érke­ző turis­ták, illet­ve más kül­föl­di vásár­lók is. A vád­lot­tak üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül egyez­tet­ték a vevők­kel az ügy­let rész­le­te­it, illet­ve az átadás helyét.

A nyo­mo­zó ható­ság 2020. május 28. és 29. nap­ján mind a négy vád­lot­tat elfog­ta. A nyo­mo­zók ennek során a buda­ör­si, a XXII. kerü­le­ti és a VI. kerü­le­ti ingat­lan­ban is talál­tak kábí­tó­sze­re­ket, amely­nek ered­mé­nye­ként össze­sen több száz gramm mari­hu­á­nát, vala­mint több száz darab ecs­ta­sy tab­let­tát és koka­int fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a négy fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A három magyar férfi ese­té­ben a főügyész­ség pénz­bün­te­tés­re, bol­gár tár­suk ese­té­ben pedig kiuta­sí­tás­ra is indít­ványt tett. A vád­lot­tak­tól lefog­lalt kész­pénz és más vagyon­tár­gyak tekin­te­té­ben a főügyész­ség vagyon­el­kob­zást indítványozott.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye vide­ó­val és fotók­kal az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/terezvarosban-fogtak-el-ket-kabitoszer-kereskedot#8