Főoldal » Archív » Keresztanyjától lopott -vádat emeltek ellene

A fia­tal vád­lott rend­sze­re­sen meg­lá­to­gat­ta a Csá­vo­lyon élő kereszt­any­ját. 2013 augusz­tu­sá­ban az egyik láto­ga­tás során egye­dül maradt a lakás háló­szo­bá­já­ban és elha­tá­roz­ta, hogy ellop­ja a vit­ri­nes szek­rény­ben lévő éksze­re­ket. A kereszt­any­ja figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va magá­hoz vett 4 darab arany gyű­rűt, fél pár arany fül­be­va­lót és egy férfi arany nyak­lán­cot, majd az ello­pott éksze­rek­kel haza­si­e­tett. A fia­tal férfi az össze­sen 150.000 Ft érté­kű éksze­re­ket 2013 augusz­tu­sa és októ­be­re között több rész­let­ben elad­ta egy bajai zálog­ház­ban, a kapott pénzt pedig elköl­töt­te. Kereszt­any­já­tól lopott-sajtóközlemény vádemelésről