Főoldal » Archív » Kertész utcai verekedés – újabb letartóztatások

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság újabb négy gya­nú­sí­tot­tat helye­zett elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint részt vet­tek a VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­té­nek bán­tal­ma­zá­sá­ban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye