Főoldal » Hírek » Késeket, ollókat lopott egy barkácsáruházból - bíróság elé állt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 59 éves fér­fit, aki két hét­tel ezelőtt több kést, illet­ve ollót lopott egy újbu­dai bar­kács­áru­ház­ból. A bíró­ság a fér­fit 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. ápri­lis 26-án bement egy XI. kerü­le­ti áru­ház­ba, ahon­nan 2 db ollót, vala­mint 7 db kést lopott el össze­sen mint­egy 70.000 forint érték­ben úgy, hogy a ter­mé­ke­ket a ruhá­za­ta alá rej­tet­te, majd azok­kal meg­pró­bált kisé­tál­ni az áru­ház­ból.

A lopást kame­rán keresz­tül figye­lem­mel kísé­rő biz­ton­sá­gi őrök az üzlet­ből távoz­ni kívá­nó vád­lot­tat fel­tar­tóz­tat­ták, és tőle az elvett ter­mé­ke­ket vissza­vet­ték, ezál­tal a kár meg­té­rült.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 59 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság vád­dal egye­ző­en, mint több­szö­rös vissza­esőt, lopás vét­sé­gé­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let a kihir­de­té­se nap­ján nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat­té­tel­re a vád­lott és védő 3 napot tar­tott fenn.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az elcsent ter­mé­kek közül ket­tőt leemel a polc­ról, és azo­kat a ruhá­za­tá­ba rejti, majd ami­kor őt később a biz­ton­sá­gi őrök őt fel­tar­tóz­tat­ják.