Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Késelésbe torkollott a húsvéti ünnepség Szalkszentmártonban

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt  vádat egy 29 éves szalk­szent­már­to­ni férfi ellen, aki 2016. már­ci­us 27-én egy csa­lá­di ünnep­sé­gen élet­ve­szé­lye­sen meg­ké­sel­te a testvérét.

A 29 éves vád­lott és a sér­tett test­vé­rek, 2016. már­ci­us 27-én reg­gel mind­ket­ten az apjuk szalk­szent­már­to­ni laká­sá­ban vol­tak egy hús­vé­ti ünnep­sé­gen más roko­nok­kal együtt.

A vád­lott, a báty­ja és édes­ap­juk közö­sen ita­loz­tak, mely­nek során konf­lik­tus ala­kult ki a sér­tett és az apa között. A vád­lott az apa olda­lán avat­ko­zott be a vesze­ke­dés­be. Ennek során a vád­lott és az apja ököl­lel ütöt­ték sér­tet­tet, vala­mint az apa egy sörös­üveg­gel és egy szer­szám­mal is bán­tal­maz­ta a fiát.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett haza indult és szólt a kony­há­ban lévő gyer­me­ke­i­nek, hogy men­je­nek vele. A gye­re­kek azon­ban marad­ni akar­tak, ami­ből újabb han­gos szó­vál­tás lett, a vád­lott megint kia­bál­ni és dula­kod­ni kez­dett a báty­já­val. Ennek során a vád­lott meg­ütöt­te a sér­tett tar­kó­ját, ami miatt a test­vér elvesz­tet­te az egyensúlyát.

Ekkor a vád­lott a ruhá­ját meg­ra­gad­va fel­ál­lí­tot­ta a báty­ját és egy 22 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel egy­szer mell­ka­son szúr­ta a test­vé­rét. A szú­rás miatt a sér­tett össze­esett, a vád­lott és az apja húz­ták ki az udvar­ra. Ezután a vád­lott érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a sértettet.

A sér­tett a mell­ka­sán köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szen­ve­dett, éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenye­ge­ti. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.