Főoldal » Hírek » Késelésig fajult a vita a munkásszálláson – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy 49 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a mun­ka­vég­zés cél­já­ból Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó férfi 2021. janu­ár 28-án este, jász­be­ré­nyi szál­lás­he­lyé­nek kony­há­já­ban, itta­san össze­szó­lal­ko­zott ukrán-magyar állam­pol­gár­sá­gú lakó­tár­sá­val. A koráb­bi össze­tű­zé­se­ik miatt hara­gos viszony­ban álló fér­fi­ak között addig fajult a vita, hogy a román férfi ököl­lel arcon ütöt­te a kony­ha­asz­tal­nál ülő lakó­tár­sát. Erre a sér­tett fel­kelt a szé­ké­ről és a két férfi között köl­csö­nös dula­ko­dás vette kez­de­tét. Ennek során a román férfi fel­ka­pott a kony­ha­asz­tal­ról egy 15 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú, hegyes kony­ha­kést és hasba szúr­ta vele hara­go­sát. Ekkor a kony­há­ban tar­tóz­ko­dó egyik mun­ka­tár­sa lefog­ta a táma­dó kezét és elvet­te tőle a kést. 

Ezután az elkö­ve­tő és a sér­tett közö­sen fel­ta­ka­rí­tot­tak a kony­há­ban, össze­szed­ték a vere­ke­dés köz­ben lebo­ro­ga­tott beren­de­zé­si tár­gya­kat, majd – mivel a bán­tal­ma­zott férfi sem akart ható­sá­gi intéz­ke­dést – meg­egyez­tek, hogy nem érte­sí­tik sem a men­tő­ket, sem a rend­őr­sé­get.

Végül az erő­sen vérző férfi mun­ka­he­lyé­nek veze­tő­jét érte­sí­tet­ték a mun­kás­szál­lás lakói, így ő szál­lí­tot­ta kór­ház­ba.

A sér­tett­nek az elszen­ve­dett kés­szú­rás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se kelet­ke­zett. A sérü­lés­sel járó köz­vet­len élet­ve­szélyt az idő­ben nyúj­tott szak­sze­rű orvo­si segít­ség hárí­tot­ta el.

Az első fokon eljá­ró Szol­no­ki Tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel súj­tot­ta a hara­go­sát bán­tal­ma­zó fér­fit, és hatá­ro­zott időre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A vád­lott és a védő eny­hí­tés végett beje­len­tett fel­leb­be­zé­se foly­tán a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság előtt foly­ta­tó­dik az eljá­rás.