Főoldal » Hírek » Késes ölelés - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő össze­ta­lál­ko­zott külön élő élet­tár­sá­val, követ­te, trá­gár módon szid­ta, majd a nőt keze­i­vel átka­rol­va magá­hoz húzta és a nya­kát megvágta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár máso­dik felé­ben, dél­után, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen, az utcán tar­tóz­ko­dott, ami­kor gya­lo­go­san elha­ladt mel­let­te a tőle külön élő élet­tár­sa. A nő a laká­sa felé tar­tott, a férfi követ­ni kezd­te, amely köz­ben trá­gár kife­je­zé­se­ket kia­bál­va, folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. A sér­tett ezt meg­elé­gel­ve, meg­állt, oda­lé­pett a vád­lott­hoz és azt kér­dez­te tőle, hogy miért nem áll már le, meg akar­ja ölni? Egy­ide­jű­leg ellök­te magá­tól a fér­fit, aki ennek hatá­sá­ra hát­ra­lé­pett. A vád­lott viszont ezután a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy kést, közöl­te a sér­tet­tel, hogy meg­öli, hoz­zá­lé­pett, keze­i­vel átfog­va, köz­vet­le­nül magá­hoz húzta, és a kés­sel a nya­ká­nak hátsó felü­le­tét megvágta.

A nő igye­ke­zett kisza­ba­dul­ni a fog­ság­ból, amely sike­rült, így elme­ne­kült a hely­szín­ről. A cse­lek­mény során 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő – több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.