Főoldal » Hírek » Késsel a torkánál ébredt a szendrői nyugdíjas - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen rab­lás, magán­lak­sér­tés és lopás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő egy sze­mély­gép­ko­csi­ból tab­le­tet, vala­mint kész­pénzt lopott el, továb­bá haj­nal­ban bement a 86 éves gyen­ge egész­sé­gi álla­po­tú sér­tett férfi laká­sá­ba, érté­ke­ket gyűj­tött össze, a fel­éb­redt sér­tett nya­ká­hoz pedig kést szo­rít­va köve­telt pénzt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. novem­ber hónap ele­jén, dél­után, Szend­rőn meg­lá­tott egy sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben a jobb első ülé­sen kabát­tal leta­kart vagyon­tár­gyak vol­tak. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi, ezért az abla­kot félig lenyom­va kinyi­tot­ta az ajtót, és elvett egy több mint 80.000 forint érté­kű tab­le­tet, vala­mint pénz­tár­cá­ból 18.000 forin­tot.

A férfi 2022. decem­ber ele­jén, haj­nal­ban az abla­kot benyom­va, bement a 86 éves, gyen­ge egész­sé­gi álla­po­tú férfi szend­rői laká­sá­ba. A szo­bá­ban dísz­tár­gya­kat készí­tett össze azért, hogy azo­kat elvi­gye, de az alvó sér­tett fel­éb­red. Ekkor a férfi a mell­ka­sá­ra tér­delt és egy 22 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést szo­rí­tott a tor­ká­hoz, és azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem ad neki pénzt, elvág­ja a nya­kát. A sér­tett közöl­te, hogy nincs pénze, mire a vád­lott azt mond­ta, hogy ne hazud­jon, hiszen most kapott nyug­dí­jat, azon­ban a sér­tett azt vála­szol­ta, hogy még nem vette fel, és ha meg­öli, akkor sem tud pénzt adni neki.

A táma­dó ekkor fel­állt a sér­tett­ről, aki fel­kelt az ágy­ból és a vil­lanyt fel­kap­csol­va fel­is­mer­te a vád­lot­tat, mire a vád­lott újból kést szo­rí­tott a nya­ká­hoz, ismét pénzt köve­tel­ve. Ered­mény­te­le­nül, mivel a sér­tett újból azt mond­ta neki, bár­mit csi­nál vele, nem tud adni, így a vád­lott a 15.000 forint körü­li dísz­tár­gya­kat magá­hoz véve távo­zott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.