Főoldal » Archív » Késsel akart kirabolni egy 17 éves fiút egy férfi Tokodaltárón

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 26 éves fér­fi­vel szem­ben.

A 17 éves sér­tett fiú 2016. novem­ber 27-én Toko­dal­tá­rón a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zott, ami­kor egy férfi pénzt kért tőle azzal az indok­kal, hogy beteg a gye­re­ke. A férfi ráme­nős volt, ezért a sér­tett végül adott neki 300 forin­tot. A férfi látta, hogy a fiú­nál van pénz, ezért elha­tá­roz­ta, hogy azt meg­szer­zi. Az elkö­ve­tő tehát megint pénzt kért a sér­tet­től, de ő nem adott töb­bet. Ekkor a férfi a 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést a sér­tett nyaka felé tar­tot­ta és azzal fenye­get­ve tovább­ra is pénzt köve­telt tőle. A sér­tett rémü­le­té­ben kérte a fér­fit, hogy ne bánt­sa, majd hir­te­len meg­for­dult és a köze­li büfé­hez mene­kült segít­sé­get kérni.

Az elkö­ve­tő ezen túl­me­nő­en, 2016 novem­be­ré­ben, szin­tén Toko­dal­tá­rón, három sér­tet­től  mobil­te­le­font is lopott.

A férfi által elkö­ve­tett rab­lás 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.