Főoldal » Hírek » Késsel akarta nyakon szúrni nagyanyja férjét - fotóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy vita során kés­sel akar­ta nya­kon szúr­ni nagy­any­ja férjét. 

A vád­irat sze­rint a férfi - aki évek­kel koráb­ban a jobb kar­já­ra rész­le­ge­sen meg­bé­nult - egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lé­sen lakott, egy ház­ban nagy­any­já­val és annak fér­jé­vel. A két férfi között folya­ma­to­sak vol­tak a konf­lik­tu­sok, mivel az elkö­ve­tő nem ked­vel­te nagy­any­ja házas­tár­sát. Elő­for­dult, hogy az elkö­ve­tő koráb­ban kés­sel a kezé­ben meg­ölés­sel fenye­get­te a sér­tet­tet, illet­ve bán­tal­maz­ta is, ame­lyek miatt több eset­ben rend­őri intéz­ke­dés­re is sor került.

2022. júli­us 15-én az esti órák­ban a férfi nagy­any­ja a ház­ban tévét nézett, miköz­ben az elkö­ve­tő és a sér­tett sze­szes­italt fogyasz­tott. A két férfi között vita ala­kult ki, mely­nek során az elkö­ve­tő közöl­te a sér­tet­tel, hogy „úgyis levá­gom a fejed mind­járt”. Ezt köve­tő­en a sér­tett a ház tera­szá­ra kiült, az elkö­ve­tő pedig a kony­há­ban magá­hoz vett egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést. Azután kiment a sér­tett­hez és han­go­san azt kia­bál­ta, hogy „most levá­gom a feje­det”. A férfi a szé­ken ülő sér­tett elé állt, és az ép, bal kezé­ben tar­tott kést a sér­tett nya­ká­hoz len­dí­tet­te. Mivel a sér­tett idő­ben ész­lel­te a táma­dást, ezért a szú­rást el tudta hárí­ta­ni, így a penge a nya­kán és a kezén csak kisebb sérü­lést oko­zott. A kia­bá­lást meg­hall­va a ház­ból a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett az elkö­ve­tő nagy­any­ja, aki uno­ká­ját meg­ra­gad­ta, és ellök­te a sér­tet­től. Mivel a nő a kést a fér­fi­től nem tudta elven­ni, ezért a házas­pár a házba mene­kült, maguk­ra zár­ták az ajtót és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az elkö­ve­tőt a nagy­ká­tai rend­őrök a hely­szí­nen elfogták.

Az ügy­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. 

A képek a rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés során készültek.