Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Késsel akarta rendezni a konfliktust - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg­ké­sel­te vita­part­ne­rét idén télen, Szegeden.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár 19-én üze­ne­tet írt volt barát­nő­jé­nek, aki a sér­tet­tel élt pár­kap­cso­lat­ban. A nő beszá­molt erről a sér­tett­nek, ezért a fér­fi­ak között tele­fo­nos üzen­ge­té­sek for­má­já­ban vita ala­kult ki. A fér­fi­ak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy nézet­el­té­ré­sü­ket sze­mé­lyes talál­ko­zás során ren­de­zik. A sér­tett ezért a férfi laká­sá­hoz haj­tott, ahol a vád­lott egy zseb­kést magá­nál tart­va várta. A dula­ko­dás­sá is faju­ló vitá­juk során a férfi a 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést elő­vet­te, és azzal több­ször meg­szúr­ta a sér­tet­tet. A fér­fi­nak sike­rült lefog­nia táma­dó­ja kar­ját, aki már nem tudta meg­szúr­ni, majd a vitát befe­jez­ve mind­ket­ten távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett­nek több könnyebb, és egy súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kiala­ku­lá­sa csak a véde­ke­zé­sé­nek köszön­he­tő­en maradt el.

A rend­őrök a nyo­mo­zás során a férfi laká­sán mari­hu­á­nát találtak.

A főügyész­ség a ter­hel­tet élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek elkö­ve­té­sé­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.