Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Késsel, boxerrel, viperával támadtak egyikük haragosára a majálison– vádemelés

A vád­lot­tak, egy koráb­bi sére­lem miatt fel­fegy­ver­kez­ve vet­tek elég­té­telt a sér­tet­ten; a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és minő­sí­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 38, egy 40 és egy 24 éves férfi, rokoni-baráti kap­cso­lat­ban áll­nak egy­más­sal. A sér­tett férfi szin­tén a vád­lot­tak isme­rő­si köré­be tar­to­zott. A 38 éves férfi és a sér­tett között egy koráb­bi bün­te­tő­ügy miatt hara­gos viszony ala­kult ki.

A sér­tett a csa­lád­já­val 2017. május 01-jén kora dél­után a XIV. kerü­let, Város­li­get­ben meg­ren­de­zett Majá­li­son tar­tóz­ko­dott. Ekkor meg­je­lent a hely­szí­nen a három vád­lott, és a sér­tett­re támad­tak, a 38 éves férfi egy kés­sel, a 40 éves egy boxer­rel, a 24 éves pedig egy vipe­rá­val. A boxert és a vipe­rát hasz­ná­ló vád­lot­tak több­ször meg­ütöt­ték a sér­tet­tet, miköz­ben a kést hasz­ná­ló vád­lott egy alka­lom­mal, a hátán meg­szúr­ta hara­go­sát, majd a táma­dók elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A kés­szú­rás­sal a 38 éves férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott, a sér­tett éle­tét a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 38 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, a másik két férfi ellen cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 8 évig ter­je­dő, a minő­sí­tett garáz­da­sá­got 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A vád­lot­tak bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állnak.