Főoldal » Hírek » Késsel és ráspollyal támadt egy férfira egy nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 19 éves fia­tal nővel szem­ben, aki kés­sel támadt egy férfira. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. év szil­vesz­ter nap­ján, a déli órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban ita­lo­zott egy tár­sa­ság­ban. Ittas­sá­ga okán szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­val, amely odáig fajult, hogy elő­vett egy több mint 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­kát, és jobb vál­lán meg­szúr­ta, majd a kést azon­nal eldobta.

A vita és a nő indu­la­tos­sá­ga viszont nem szűnt meg, így újra rátá­madt a fér­fi­ra, a kezé­ben egy 40 cm hosszú­sá­gú rás­pollyal akar­ta fejen ütni. A sér­tett véde­ke­zett, elkap­ta a szer­szá­mot és kivet­te a kezé­ből, ezzel aka­dá­lyoz­ta meg a továb­bi bántalmazást.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett el, azon­ban ezzel össze­füg­gés­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló érző­ideg sérü­lé­se is kelet­ke­zett, ami vég­ta­gi zsib­ba­dást okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő - nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.