Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Késsel fenyegetőzve rabolt ki egy gyereket egy bedrogozott jánoshalmai férfi- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy jános­hal­mai férfi ellen, aki 2020. feb­ru­ár 10-én János­hal­mán kés­sel fenye­ge­tőz­ve rabolt ki egy gyer­mek­ko­rú fiút és más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkövetett.

 A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020. feb­ru­ár 10-én János­hal­mán „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű dro­got fogyasz­tott, ami­től zavart álla­pot­ba került. 18 óra után a vád­lott kitárt kar­ral sétált egy út köze­pén, majd isme­ret­len okból meg­ra­ga­dott egy kerék­pá­ro­zó fia­tal­em­bert és lerán­tot­ta a föld­re. A vád­lott ért­he­tet­len sza­va­kat ordí­to­zott és a kezé­ben lévő kés­sel fenye­ge­tőz­ve a sér­tet­tet a föl­dön leszo­rít­va tar­tot­ta. Egy­szer fenye­ge­tő­en a sér­tett irá­nyá­ba szúrt, ekkor a fia­tal­em­ber­nek sike­rült a fogás­ból kisza­ba­dul­ni és elme­ne­kült a hely­szín­ről. Ezután a vád­lott a sér­tett 8.000 forint érté­kű kerék­pár­ját ellop­ta és isme­ret­len hely­re vitte, a lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a kés­sel együtt egy bolt­hoz ment. Itt meg­lá­tott egy fiút, aki a bolt előtt az édes­any­ját várta. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a fiú kerék­pár­ját, meg­fog­ta a bicik­li cso­mag­tar­tó­ját és meg­pró­bál­ta elven­ni. A gyer­mek­ko­rú sér­tett ellen­állt, de a gya­nú­sí­tott közöl­te vele, hogy kés van nála, köz­ben a kést úgy tar­tot­ta a kezé­ben, hogy azt a sér­tett is lássa. Ekkor oda­ért a fiú anyja, aki a gyer­me­két félt­ve szólt, hogy adja oda a kerék­párt. A vád­lott így meg­sze­rez­te a kerék­párt és azzal a hely­szín­ről elhajtott.

A vád­lott a 15.000 forint érté­kű kerék­pár­ral a János­hal­mai Rend­őr­őrs­re ment, ahol azt mond­ta, hogy öngyil­kos akar lenni. Idő­köz­ben a bolt eladó­ja is érte­sí­tet­te tele­fo­non a rend­őr­sé­get a rab­lás­ról. A rend­őrök a kerék­párt lefog­lal­ták és vissza­ad­ták sér­tett­nek, így a kár meg­té­rült. A drog­fo­gyasz­tás miatt a vád­lott ellen sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság és kifosz­tás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a meg nem térült kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.