Főoldal » Archív » Késsel fenyegetőzve rabolta ki állítólagos bűntársát

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 35 éves jános­hal­mi férfi ellen, aki 2018 már­ci­u­sá­ban János­hal­mán egy kés­sel fenye­ge­tőz­ve akar­ta elven­ni egyik isme­rő­se aznap vásá­rolt autó­ját, mert azt hitte, hogy a sér­tett a jár­mű­vet a közö­sen lopott pénz­ből vette.

Az ügy sér­tett­je, egy jános­hal­mi férfi 2018. már­ci­us 2-án test­vé­ré­vel együtt Szek­szár­don vásá­rolt egy autót, melyet János­hal­má­ra vit­tek. Itt egy ben­zin­kú­ton a jármű nem akart bein­dul­ni, ezért egy köze­li autó­sze­re­lő műhely­hez tol­ták. A hely­szí­nen rövi­de­sen meg­je­lent a vád­lott, aki ismer­te a sér­tet­tet. Mikor meg­lát­ta a fris­sen vásá­rolt autót, elő­vett egy fanye­lű kést és azzal hado­nász­va köve­tel­te a sér­tet­től a dél­előtt közö­sen elkö­ve­tett lopás­ból szár­ma­zó pénz felét. A sér­tett azon­ban azt közöl­te, hogy a lopás során kész­pénzt nem talált.

A vád­lott erre hom­lo­kon fejel­te a sér­tet­tet, miköz­ben a kést a teste mel­lett tar­tot­ta. A sér­tett mene­kül­ni kez­dett, a vád­lott pedig "meg­öl­lek" fel­ki­ál­tá­sok­kal üldöz­ni kezd­te, és a kezé­ben lévő kés­sel szúró moz­du­la­to­kat tett. A sér­tett besza­ladt az autó­sze­re­lő műhely udva­rá­ba, a vád­lott pedig vissza­for­dult és közöl­te, hogy elve­szi a sér­tett autó­ját. A vád­lott azon­ban a jár­mű­ben nem talál­ta az indí­tó­kul­csot, ami miatt dühé­ben az autó mag­nó­ját megrongálta.

Ezután a vád­lott a sér­tett test­vér­hez lépett, aki a gép­ko­csi mel­lett vára­ko­zott. A kés­sel a kezé­ben köve­tel­te tőle a jármű indí­tó­kul­csát azzal, hogy " ha nem adod oda, akkor téged is leszúrlak.".A test­vér a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a két indí­tó­kul­csot a föld­re dobta, amit vád­lott magá­hoz vett, majd a kezé­ben lévő kés­sel kiszúr­ta az autó bal hátsó gumi­ját, és elhagy­ta a hely­színt. A rab­lás után rövid idő­vel a rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, vala­mint a jármű indí­tó­kul­csa­it is lefoglalták.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, vele szem­ben az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a kést is el kell koboz­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.