Főoldal » Hírek » Késsel fenyegette a családgondozót - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a gyer­me­ke isko­lai hiány­zá­sa miatt indult eljá­rás­ban lépett fel erőszakosan.

A vád­irat sze­rint a férfi kis­ko­rú gyer­me­ké­nek ötven órát meg­ha­la­dó isko­lai hiány­zá­sa gyűlt össze, ami miatt véde­lem­be véte­li eljá­rás indult. A fér­fit 2020. decem­ber 8. nap­já­ra idéz­ték meg az egyik megye­be­li város csa­lád­se­gí­tő köz­pont­já­ba, ahol a csa­lád­gon­do­zók kon­zul­tál­ni kíván­tak vele. A meg­be­szé­lés során a gon­do­zók kilá­tás­ba helyez­ték, hogy amennyi­ben a jóvá­ha­gyott gon­do­zá­si terv­ben fog­lal­ta­kat a vád­lott nem tart­ja be, úgy fel­me­rül­het a gyer­mek csa­lád­ból tör­té­nő kieme­lé­se is. Ekkor a vád­lott a nad­rág­ja kor­cá­ból elő­vett egy közel 50 cm hosszú­sá­gú kést, melyet maga elé tart­va meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket, hogy amennyi­ben elve­szik tőle a gyer­me­két, vagy a gyer­me­ke hiány­zá­sá­val kap­cso­la­tos eljá­rás nem a szá­má­ra meg­fe­le­lő­en ala­kul, úgy leszúr­ja őket.

A vád­lott a sér­tet­tek fel­szó­lí­tá­sá­ra a kést végül eltet­te, majd az intéz­mény­ből távozott.

A vád­lott a fenti fenye­ge­tő maga­tar­tá­sá­val és kije­len­té­sé­vel a sér­tet­te­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­ta. A csa­lád­gon­do­zók a jog­sza­bály sze­rint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősülnek.

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.