Főoldal » Hírek » Késsel fenyegette, az orrát is betörte - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki alig hét hóna­pos kap­cso­la­tuk alatt több­ször bán­tal­maz­ta, kést sze­gez­ve a nya­ká­hoz ölés­sel fenye­get­te élet­tár­sát, majd egy alka­lom­mal olyan erő­vel ütle­gel­te, hogy a nőnek az orr­csont­ja is eltört.

A vád­irat sze­rint a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt álló férfi 2020 már­ci­u­sá­ban léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, aki­vel a férfi házá­ban, Szan­kon együtt éltek. Alig hét hóna­pos kap­cso­la­tuk alatt gyak­ran került sor közöt­tük szó­vál­tás­ra, mely­nek során a vád­lott több alka­lom­mal verés­sel fenye­get­te meg az élet­tár­sát, több­ször pedig bán­tal­maz­ta a nőt. 2020 augusz­tu­sá­ban a vád­lott a közö­sen lakott ingat­la­nuk háló­szo­bá­já­ban ököl­lel több­ször arcon ütöt­te élet­tár­sát, majd kirán­gat­ta őt a kony­há­ba, ahol egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést szo­rít­va a nya­ká­hoz, meg­ölés­sel fenyegette.

A férfi attól sem riadt vissza, hogy autót vezet­ve ököl­lel ütle­gel­je a mel­let­te utas­ként helyet fog­la­ló nőt. Ekkor az autó­val meg­állt, kirán­gat­ta élet­tár­sát a kocsi­ból és tovább bán­tal­maz­ta. Egy ilyen alka­lom­mal, 2020. szep­tem­ber 23-án, a bics­ká­ja nye­lé­vel több­ször rává­gott a fejé­re, majd a véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tett bal csuk­ló­ját a kés­sel meg­vág­ta. Ezután foly­tat­va útju­kat, kia­bált a sér­tet­tel, tovább­ra is meg­ölés­sel fenye­get­te és a haját rán­gat­ta. Végül a gép­jár­mű­vel ismét meg­állt, majd a vérző sér­tet­tet kilök­te az autó­ból, és magá­ra hagyta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést, emel­lett agy­ráz­kó­dást, az arcán, mell­ka­sán és alkar­ján zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.