Főoldal » Archív » Késsel fenyegette meg a nagybátyját egy dorogi férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki a roko­nát zaklatta.

A vád­lott a nagy­ma­má­já­val és a nagy­báty­já­val Doro­gon lakott. A férfi és a roko­nai között 2017. novem­ber 19-én, dél­előtt vita ala­kult ki, mivel a férfi rend­sze­re­sen pénzt kért a nagy­ma­má­já­tól. A férfi a vesze­ke­dés után távo­zott a ház­ból, majd néhány óra eltel­té­vel vissza­tért, és lefe­küdt aludni.

A vád­lott késő este 5 db nyug­ta­tót vett be, amire bort ivott, ezért éjfél körül megint vitat­koz­ni kez­dett a nagy­ma­má­já­val. A vitá­ra fel­éb­redt a nagy­báty­ja, aki közöl­te vele, hogy nem lak­hat tovább náluk. Erre a vád­lott meg­fo­gott egy kést, elin­dult a nagy­báty­ja felé, köz­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te. A sér­tett besi­e­tett a szo­bá­já­ba, de a férfi utána ment, és a kés­sel tovább­ra is fenyegette.

A sér­tett kime­ne­kült az udvar­ra azért, hogy érte­sít­se a rend­őr­sé­get, köz­ben a bejá­ra­ti ajtót becsuk­ta, és kívül­ről tar­tot­ta, hogy a férfi ne tud­jon kimen­ni. A férfi ekkor dühé­ben a kést több alka­lom­mal bele­vág­ta a bejá­ra­ti ajtóba.

A vád­lott már több­ször volt bün­tet­ve, ezért a járá­si ügyész­ség vele szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

dav

dav