Főoldal » Hírek » Késsel hadonászott és a bolt felgyújtásával fenyegetőzött - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint azért fenye­ge­tő­zött, mert ittas álla­po­ta miatt nem szol­gál­ták ki alkohollal.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár hó 11-én több alka­lom­mal meg­je­lent a Dorog­hoz  köze­li kis­köz­ség­ben lévő cse­me­ge üzlet­ben, ahol alko­holt kért, azon­ban ittas álla­po­tá­ra és hitel­tar­to­zá­sá­ra tekin­tet­tel az ott dol­go­zó eladók és a tulaj­do­nos a kiszol­gá­lást meg­ta­gad­ták. A férfi az üzlet­ben 13 óra 3 perc­kor a kabát­ja zse­bé­ből elő­vett egy 13 cm pen­gé­jű kést, az üzlet tulaj­do­no­sá­nak fel­szó­lí­tá­sá­ra vissza­csúsz­tat­ta azt a kabát­zse­bé­be. Ezután a férfi kéré­se az volt, hogy kint ren­dez­zék a konf­lik­tust, ezért elhagy­ta az üzle­tet, őt követ­te a tulaj­do­nos. A vád­lott az üzlet előtt ismé­tel­ten elő­vet­te a kést, azzal a tulaj­do­nos felé hado­ná­szott, mind­eköz­ben több alka­lom­mal azzal fenye­ge­tő­zött, hogy fel­gyújt­ja a bol­tot. Az üzlet tulaj­do­no­sát azzal fenye­get­te, misze­rint meg­bán­ja, hogy így bánik vele. A vád­lott fenye­ge­tő­zé­se, kés­sel való hado­ná­szá­sa mint­egy két per­cig tar­tott, ekkor az üzlet tulaj­do­no­sa gázspray-vel lefúj­ta őt és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A doro­gi rend­őr­jár­őrök kiér­ke­zé­sét köve­tő­en az elkö­ve­tő eldob­ta a kését a közel­ben lévő fenyő­fa alá.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a lefog­lalt kést koboz­za el.