Főoldal » Hírek » Késsel hadonászva garázdálkodott és autók tetején ugrált egy férfi Újbudán - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pest XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki pár hónap­pal ezelőtt üvölt­ve garáz­dál­ko­dott a XI. kerü­let­ben, par­ko­ló autó­kat ron­gált meg, majd egy sofőrt kés­sel fenye­ge­tett és az autó­ja rend­szám­táb­lá­ját is letépte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 27-én egy XI. kerü­le­ti lakás­ban koka­int fogyasz­tott és kiszá­mít­ha­tat­la­nul, agresszí­van visel­ke­dett, emi­att a nála tar­tóz­ko­dó lány isme­rő­se elhagy­ta a lakást. A vád­lott a lakás egyik abla­ká­ból üvöl­te­ni kez­dett a ház bejá­ra­ti ajta­ján kilé­pő fia­tal lánnyal, és egy kést hají­tott felé, ami a jár­dá­ra esett, majd a saját mobil­te­le­fon­ját és pohár­alá­té­te­ket dobott ki az ablakon.

Ezt köve­tő­en a vád­lott tovább­ra is han­go­san, trá­gár sza­va­kat kia­bál­va kisza­ladt az utcá­ra, majd fel­má­szott egy par­ko­ló autó motor­ház­te­tő­jé­re, onnan pedig az autó tete­jé­re, ahol ugrál­ni kez­dett, ennek követ­kez­té­ben a jármű tete­je behor­padt. Ezután a férfi átug­rott egy másik autó­ra, és annak a tete­jén is ugrált, majd onnan egy har­ma­dik autó­ra is átug­rott, és ugyan­ilyen módon azt is meg­ron­gál­ta. A vád­lott a három autó meg­ron­gá­lá­sá­val csak­nem 450.000 Ft kárt okozott.

A vád­lott ezután az Ulász­ló utcán az úttes­ten gya­lo­golt, és mivel egy arra köz­le­ke­dő sofőr nem tudta őt kike­rül­ni, ezért egy rövid hang­jel­zés­sel jelez­te a vád­lott­nak, hogy lép­jen fel az úttest­ről a jár­dá­ra. Ettől a vád­lott ismét indu­la­tos lett, és nagy erő­vel bele­rú­gott a gép­ko­csi első ajta­já­ba. A sér­tett kiszállt az autó­ból, a vád­lott azon­ban ekkor elő­vet­te a nála lévő kést, ami­vel fenye­ge­tő­en hado­nász­ni kez­dett, ezért a sér­tett vissza­ült a kocsi­já­ba, miköz­ben az autó­ban ülő fele­sé­ge érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A vád­lott ezután ismét a kocsi­hoz lépett, leha­jolt és egy moz­du­lat­tal letép­te az első rend­szám­táb­lát, amit később a Kosz­to­lá­nyi Dezső téri vil­la­mos­meg­ál­ló­ban eldo­bott. Mind­ezek után fel­szállt az egyik vil­la­mos­ra, ahol a kiér­ke­ző rend­őrök elfogták.

A vád­irat sze­rint a vád­lott más­kor is ron­gált meg par­ko­ló autó­kat a XI. kerü­let­ben, így 2022. ápri­lis 10-én egy gép­ko­csi mind­két vissza­pil­lan­tó tük­rét lerúg­ta, más­nap, 2022. ápri­lis 11-én pedig két másik par­ko­ló autó vissza­pil­lan­tó tük­re­it rúgta, illet­ve törte le. A három eset­ben össze­sen több mint 600.000 Ft volt a ron­gá­lá­si kár.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 24 éves fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, több rend­be­li ron­gá­lás, illet­ve garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A vide­ón a tér­fi­gye­lő és biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­lei láthatók. 

A fotók a szem­lén készültek.