Főoldal » Hírek » Késsel kergette el a testvérét otthonról - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak, akit test­vé­re a bör­tön­ből sza­ba­du­lá­sa után befo­ga­dott, ennek elle­né­re több­ször halá­lo­san meg­fe­nye­get­te őt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fit 2021. júli­u­sá­ban fogad­ta be lány­test­vé­re, miu­tán a bör­tön­ből sza­ba­dult. A test­vé­rek viszo­nya gyor­san meg­rom­lott, a soro­za­tos viták során a férfi azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli a test­vé­rét, levág­ja a fejét, rágyújt­ja a házát. Tavaly augusz­tus­ban azért, hogy a fenye­ge­té­se­i­nek nyo­ma­té­kot adjon, a férfi egy kést is elő­vett, melyet köve­tő­en a sér­tett gyer­me­ke­i­vel együtt a ház­ból elköl­tö­zött és oda csak decem­ber­ben mert vissza­tér­ni.

A sér­tett és a férfi közöt­ti viták rövid idő eltel­té­vel azon­ban kiújul­tak, és már­ci­us végén egy szó­vál­tás során a férfi ismé­tel­ten meg­ölés­sel fenye­get­te a test­vé­rét, majd foj­to­gat­ta. Ennek során a nő rosszul lett, hozzá men­tőt kel­lett hívni.

A sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint fent áll továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye is, mivel a vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi cse­lek­mé­nyét rövid­del az ember­ölés bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés letöl­té­se után követ­te el.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma fog dön­te­ni.