Főoldal » Hírek » Késsel kergette gyermekét az ittas apa – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó, bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben, aki több­ször pró­bál­ta meg­szúr­ni kés­sel a fiát, majd a lánya élet­tár­sát is, azon­ban a sér­tet­tek ki tud­ták véde­ni támadásait.

A vád­irat sze­rint a Somogy vár­me­gyei köz­ség­ben élő férfi régebb óta alko­ho­li­zált, itta­san gyak­ran vesze­ke­dett csa­lád­tag­ja­i­val, vala­mint fenye­get­te is őket. A vád­lott 2022 novem­be­ré­ben elve­szí­tet­te mun­ká­ját, ezért folya­ma­tos ita­lo­zás­ba kez­dett, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek nap­ján az esti órák­ban szin­tén ittas volt.

A férfi elő­ször vesze­ke­dést kez­de­mé­nye­zett az élet­tár­sá­val és húszas éve­i­ben járó fiá­val, aki­ket han­go­san szi­dal­ma­zott, majd indu­la­tá­ban egy kony­ha­kés­sel a fiú felé indult, miköz­ben torka elvá­gá­sá­val fenye­get­te. Ami­kor a ter­helt a sér­tett köze­lé­be ért, derék­ma­gas­ság­ban meg­pró­bál­ta meg­szúr­ni, de a fiú hát­ra­lé­pett a kés elől és az udvar­ra mene­kült. A férfi követ­te fiát, aki a vizes füvön meg­csúsz­va fél­térd­re esett, így ez alka­lom­mal a vád­lott már a fiú nyaka felé irá­nyí­tot­ta a kést. A sér­tett­nek sike­rült elha­jol­nia, a szú­rás cen­ti­mé­te­rek­kel a feje mel­lett ment el. A vád­lott ekkor sem adta fel bán­tal­ma­zás­ra irá­nyu­ló szán­dé­kát és az utca felé mene­kü­lő fia nya­kát még egy­szer meg­kí­sé­rel­te meg­szúr­ni, ezen alka­lom­mal a sér­tett lenyom­ta a ter­helt kar­ját, ezért a kés nem érte el a testét.

Köz­ben a csa­lád hívá­sá­ra a ház­hoz érke­zett a vád­lott egyik lányá­nak élet­tár­sa, hogy a leg­ki­sebb gyer­me­ket elvi­gye ittas apja köze­lé­ből, akit azon­ban az sem tar­tott vissza az újabb táma­dás­tól, hogy kis­lá­nyát a kerí­tés­nél álló sér­tett a kar­já­ban tartotta.

Az agresszív ter­hel­tet végül a fia állí­tot­ta meg oly módon, hogy egy fel­mo­só nyél­lel kiütöt­te a kést a férfi kezéből.

Bár a vád­lott szú­rá­sai nem értek célt, de az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a meg­tá­ma­dott felek véde­ke­zé­sé­nek volt köszönhető.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­hasz­nált képe­ken a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne, az elkö­ve­tés esz­kö­ze, vala­mint a sér­tett fiú által véde­ke­zé­sül hasz­nált fel­mo­só nyél látható.