Főoldal » Hírek » Késsel követelt lakbért az élettársától - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás kísér­le­te, kap­cso­la­ti erő­szak és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy kis­kun­ha­la­si fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2020. óta alko­hol és kábí­tó­szer befo­lyá­sa alatt élet­tár­sát több­ször bán­tal­maz­ta, továb­bá nya­ká­hoz kést sze­gez­ve élet­ve­szé­lye­sen meg is fenye­get­te, misze­rint ha nem fizet lakás­hasz­ná­la­ti díjat, meg­öli.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – a tavaly novem­ber­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig több évti­ze­de élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel. A férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott dizáj­ner dro­got és alko­holt, ame­lyek hatá­sá­ra agresszív­vá vált. Ilyen­kor trá­gá­rul becs­mé­rel­te, szi­dal­maz­ta és több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tett nőt, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Ami­kor 2020 decem­be­ré­ben egy csa­lá­di össze­jö­ve­te­len az ittas és köte­ke­dő fér­fit visel­ke­dé­se miatt a sér­tett szá­mon kérte, ütle­gel­te és a hajá­nál fogva rán­gat­ta.

2020 máju­sá­ban, ismé­tel­ten amfe­ta­min fogyasz­tást köve­tő­en a férfi 1 méter hosszú beton­vas­sal a vég­tag­ja­in és a fején, egy kőda­rab­bal pedig a láb­szá­rán több­ször meg­ütöt­te az élet­tár­sát, majd a nya­ká­hoz egy 5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést szo­rí­tott. Ekkor arra hivat­koz­va, hogy meg­íté­lé­se sze­rint a párja „ingyen él” a laká­sá­ban, pénzt köve­telt tőle. Az ököl­lel tör­té­nő bán­tal­ma­zá­sok 2021 októ­be­ré­től heti rend­sze­res­sé­gű­vé vál­tak. Két eset­ben a férfi ismé­tel­ten élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a nőt, és 300 ezer forin­tot köve­telt tőle, kilá­tás­ba helyez­ve a meg­ölé­sét, ha nem fizet. A vagyon­ta­lan sér­tett a köve­te­lés­nek nem tudott ele­get tenni.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a vád­lott a bün­te­tés­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készül­tek.