Főoldal » Hírek » Késsel ment a fiatal nő a buliba, majd használta is - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal nővel szem­ben, aki 2019 nya­rán egy sze­ge­di disz­kó­ból távo­zó­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­val, majd őt késé­vel több­ször meg is szúrta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és barát­nő­je 2019. augusz­tus 3. nap­ján együtt szó­ra­koz­tak egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahon­nan más­nap haj­nal­ban, zár­óra­kor távoz­tak. Ekkor isme­ret­len okból szó­vál­tás­ba keve­red­tek a disz­kó­ból szin­tén haza­fe­lé tartó két fér­fi­val. A szó­vál­tás során a vád­lott elő­vet­te a tás­ká­já­ban magá­nál tar­tott bics­ká­ját, és azt kinyit­va az egyik férfi felé hado­ná­szott. A sér­tett siker­te­le­nül pró­bál­ta meg a vád­lot­tat lefegy­ve­rez­ni, a nő végül őt a hasán és mell­ka­sán három alka­lom­mal megszúrta.

A sér­tett mell­ka­si sérü­lé­sei 8 napon belül gyó­gyul­tak, azon­ban a hasat ért szú­rás foly­tán a sér­tett­nél köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki.

A vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.