Főoldal » Hírek » Késsel okozott kétszer is sérülést egy férfi - fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. évben két­szer kés­sel köve­tett el testi sér­tést. A főügyész­ség a férfi sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt még három sze­mély ellen. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2020. júni­us 27-én, a dél­utá­ni órák­ban, Tata­bá­nya egyik ját­szó­te­rén a férfi vitá­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val, aki úgy gon­dol­ta, hogy a férfi elvet­te tőle a pén­zét. Dula­ko­dás köz­ben a férfi a pén­zét köve­tel­te. Ekkor a férfi egy zseb­kés­sel com­bon és vád­lin szúr­ta a másik fér­fit, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Ezt köve­tő­en a fér­fi­tól 2020. szep­tem­ber 23-án, a dél­utá­ni órák­ban, egy tata­bá­nyai áru­ház par­ko­ló­já­ban ket­ten erő­szak­kal elvet­tek egy dohány­zacs­kót, amit a fér­fi­nak sike­rült vissza­sze­rez­nie, majd elfu­tott. Emi­att a a férfi még aznap fel­ke­res­te táma­dó­it, aki­ket egy tata­bá­nyai busz­meg­ál­ló­ban talált meg, ahol ott volt a sér­tett is. A férfi rájuk kia­bált, ezzel egy­ide­jű­leg elő­kap­ta a kését, és rájuk ron­tott. Ennek során hir­te­len, kaszá­ló moz­du­lat­tal, egy­szer hasba szúr­ta a táma­dás­ra nem szá­mí­tó sér­tet­tet, aki élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tata­bá­nyai Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség az egyik elkö­ve­tő­vel szem­ben önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, a másik két vád­lot­tal szem­ben rab­lás bűn­tett miatt nyúj­tott be vádiratot

A főügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék  vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az önbí­rás­ko­dás­sal vádolt elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.