Főoldal » Archív » Késsel rabló férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki szom­ba­ton éjjel rabolt ki Sze­ge­den egy másik férfit.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott már hosszabb idő óta féle­lem­ben tar­tot­ta az egyéb­ként gond­nok­ság alá helye­zett sér­tet­tet. Múlt hét szom­ba­ton, éjjel 10 óra körü­li idő­ben a gya­nú­sí­tott és a sér­tett össze­ta­lál­koz­tak Sze­ge­den az egyik útke­resz­te­ző­dés­ben, ahol a férfi bele­kö­tött a sér­tett­be, több­ször arcon ütöt­te, leköp­te, majd elő­vett egy kést és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy ha nem hagy­ja el Sze­ge­det, akkor fel­vág­ja a hasát. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal meg­rán­gat­ta, tovább fenye­get­te a sér­tet­tet, majd meg­kér­dez­te, hogy mennyi pénz van nála. Miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy 2.500.-Ft-ja van, annak átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te a nála levő késsel.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás 1 hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, elle­ne több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek, vala­mint a sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt is.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.