Főoldal » Archív » Késsel rabolt két fiatalkorú a belvárosban – vádemelés

A 15 és 16 éves fiúk előre kiter­vel­ték, hogy meg­szer­zik a sér­tett mobiltelefonját.

A vád­irat sze­rint a két fia­tal­ko­rú 2018. május 7-én a haj­na­li órák­ban egy tár­sa­ság­ban ita­lo­zott a 22 éves sér­tet­tel. Később a távo­zó sér­tet­tet követ­ni kezd­ték azzal a cél­lal, hogy elve­gyék a mobil­te­le­fon­ját. Az V. kerü­let, Erzsé­bet téren köz­re­fog­ták, és meg­kér­ték, hogy tele­fon­ján nézze meg, mennyi az idő.

Ami­kor a sér­tett elő­vet­te a készü­lé­két, a 15 éves fiú kést rán­tott, a tele­font köve­tel­te, majd azt egy hir­te­len moz­du­lat­tal elvet­te a sér­tet­től. A vád­lot­tak ezután meg­fe­nye­get­ték őt, hogy ha bár­ki­nek is szól, akkor az uno­ka­test­vé­rét is meg fog­ják késel­ni. A két fia­tal ezután ott­hagy­ta a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tet, majd a mobil­te­le­font egy isme­ret­len orgaz­dá­nak értékesítették.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény a vád­lot­tak élet­ko­rá­ra figye­lem­mel öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­tés­sel ren­del büntetni.

A vád­lot­tak bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állnak.