Főoldal » Hírek » Késsel rabolt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 23 éves férfi tavaly nyá­ron kés­sel fenye­get­ve kira­bolt egy éjjel-nappali kis­bol­tot. Tet­té­ről később beszá­molt egy barát­já­nak, aki a rab­lás­hoz hasz­nált dol­go­kat - köz­tük a kést - ezután a Duná­ba dobta, ezért őt bűn­pár­to­lás­sal vádol­ja az ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 23 éves férfi - 2021. augusz­tus 13-án, haj­nal­ban, bement egy VIII. kerü­le­ti éjjel-nappali élel­mi­szer­üz­let­be - amit már napok óta figyelt - azért, hogy pénzt rabol­jon. A férfi elvál­toz­tat­ta a kül­le­mét, ruhá­ját kitöm­te, paró­kát vett fel, vala­mint masz­kot húzott.  Ami­kor belé­pett az üzlet­be, elő­vett egy ruha­da­rab­ba tekert, kb. 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal fenye­get­ve fel­szó­lí­tot­ta a két eladót, hogy adják oda a bevé­telt, majd a pult mögé terel­te őket.

A vád­lott ezután meg­fe­nye­get­te az eladó­kat, hogy meg­szur­kál­ja őket, ha nem nyit­ják ki a kasszát. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az egyik kinyi­tot­ta a pénz­tár­gé­pet. Ekkor egy vásár­ló érke­zett az üzlet­be, ezért a vád­lott átnyúlt a pul­ton, benyúlt a kasszá­ba, onnan magá­hoz vett mint­egy 83.000 forint kész­pénzt, majd távo­zott az üzlet­ből.

A férfi a rab­lást köve­tő­en, 2021. augusz­tus 15-én átment egy barát­já­hoz, ahova egy tor­na­zsák­ban magá­val vitte a rab­lás­hoz hasz­nált kést, puló­vert, nad­rá­got és paró­kát, majd a tor­na­zsá­kot a barát­ja laká­sán hagy­ta. Aznap este a két férfi együtt szó­ra­ko­zott, és ennek során a vád­lott beszá­molt barát­já­nak az álta­la elkö­ve­tett rab­lás­ról, illet­ve a tor­na­zsák­ról. Más­nap, ami­kor a barát tudo­mást szer­zett arról, hogy a fér­fit a rend­őr­ség elfog­ta, a laká­sán hagyott tor­na­zsá­kot és benne a kést, puló­vert, nad­rá­got és paró­kát - azért, hogy a rend­őrök azo­kat ne talál­ják meg - kivit­te az Óbudai-szigetre, ahol a kést a Duná­ba dobta, a tor­na­zsák­ba pedig egy követ tett, majd azt is a folyó­ba dobta.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 23 éves fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, 22 éves tár­sát pedig bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a rab­ló­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, bűn­pár­to­ló tár­sá­val szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A fel­vé­te­len az üzlet­ben elkö­ve­tett rab­lás lát­ha­tó.