Főoldal » Hírek » Késsel rabolta ki a dohányboltot - videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 20 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki kés­sel rabolt ki egy dohányboltot.

A bíró­ság elé állí­tás­ról készült fel­jegy­zés sze­rint a nő 2022 szep­tem­be­ré­re szo­rult anya­gi hely­zet­be került. Elha­tá­roz­ta, hogy erő­sza­kos úton fog pénzt sze­rez­ni a hely­ze­té­nek megoldására.

2022. szep­tem­ber 16. nap­ján a nő egy kony­ha­kést rej­tett a puló­ve­re ujjá­ba, majd bement egy szi­get­szent­mik­ló­si dohány­bolt­ba. Ott az eladó­val közöl­te, hogy adja át neki a kassza tar­tal­mát. Az eladó elő­ször nem vette komo­lyan a köve­te­lést. Ezt látva az elkö­ve­tő elő­vet­te a kést és meg­is­mé­tel­te a fel­szó­lí­tást, hoz­zá­té­ve, hogy nem fél a kést használni.

Az eladó ekkor meg­nyom­ta a riasz­tó gomb­ját, és kivet­te a kasszá­ból a kul­csot. Az elkö­ve­tő a pult mögé kerül­ve, a kés­sel fenye­get­ve elér­te, hogy az eladó ijed­té­ben elejt­se a kul­csot. Ezután azt fel­vé­ve kinyi­tot­ta a pénz­tár­gé­pet, abból kivett több mint 450.000 forin­tot és elme­ne­kült a hely­szín­ről. Miköz­ben kife­lé tar­tott a dohány­bolt­ból a kést még az üzlet­ben eldobta.

A szi­get­szent­mik­ló­si rend­őrök még aznap elfog­ták a nőt, akit a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­ményt köve­tő­en 20 napon belül bíró­ság elé állí­tott fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A cse­lek­ményt az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.