Főoldal » Hírek » Késsel rabolták ki a sértettet

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy vitát köve­tő­en kést hasz­nál­va rabol­tak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2020. janu­ár 11-én, éjjel, a három férfi a sér­tet­tet kocsi­val Ászár­ról Komá­rom­ba vitte, melyért 10.000 forin­tot kér­tek. Emi­att vita ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során egyi­kük egy 35-40 cm hosszú­sá­gú kést szo­rí­tott a sér­tett nya­ká­hoz, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy pakol­jon ki a zse­be­i­ből, külön­ben elvág­ja a tor­kát. Ezt köve­tő­en elvet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját. A három férfi ezután arra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, hogy fizes­se meg a tar­to­zá­sát, vagy nem adják vissza a tele­fon­ját. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet haza­vit­ték, aki azon­ban a tar­to­zást nem adta meg, hanem érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A vád­lot­tak­kal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyész­ség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, akkor a bíró­ság a kést hasz­ná­ló fér­fi­val szem­ben 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést, 6 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, két tár­sát 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint 4 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.