Főoldal » Hírek » Késsel sebesítette meg partnerét a vádlott - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt az 53 éves pápai nőt, aki vitá­juk köze­pet­te itta­san egy kés­sel sebe­sí­tet­te meg férfi ismerősét.

A vád­irat sze­rint az egy­aránt ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó elkö­ve­tő és sér­tett hosszú ideje ismer­ték egy­mást és alkal­mi jel­leg­gel sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban is áll­tak. A sér­tett sze­ret­te a vád­lot­tat, s ezért gya­kor­ta győz­köd­te, hogy legyen az élet­tár­sa, ame­lyet a nő rend­re vissza­uta­sí­tott. Miu­tán a nőnek élet­tár­sa volt, a sér­tett pedig a kap­cso­la­tu­kat ellen­ző édes­any­ja köze­lé­ben lakott, talál­ká­i­kat egy isme­rős házá­ban bonyo­lí­tot­ták. Így tör­tént ez 2018 augusz­tu­sá­ban is, ami­kor a nő össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, s ezért a sér­tet­tel meg­be­szél­ték, hogy pár napot az üre­sen álló ház­ban töl­te­nek. Együtt­lé­tük alatt azon­ban több­ször vesze­ked­tek, mivel a vád­lott vissza­uta­sí­tot­ta, hogy kap­cso­la­tu­kat komo­lyabb­ra fordítsák.

2018. augusz­tus 9-én, reg­gel az asszony tele­fo­non panasz­ko­dott lányá­nak, hogy ami­óta össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, se dohány­ra, se enni­va­ló­ra nincs pénze.  Lánya ezért meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy vásá­rol­jon be az édes­any­já­nak. A férfi, aki koráb­ban maga is együtt élt a vád­lot­tal, ele­get tett a kérés­nek, s dél körül meg­je­lent a ház­nál. Zör­ge­té­sé­re azon­ban nem a nő, hanem a sér­tett jelent meg hiá­nyos öltö­zet­ben, ami fel­há­bo­rí­tot­ta a fér­fit, s közöl­te, hogy a cso­ma­got nem neki, hanem a vád­lott­nak vitte, s ezért azt nem is adta át, majd távo­zott. A tör­tén­tek miatt az alko­hol mel­lett szo­ron­gás­csök­ken­tő gyógy­szert is besze­dő vád­lott, vala­mint az ittas sér­tett között újabb vita támadt, mely­nek során a nő kifo­gá­sol­ta, hogy a férfi enged­te elvin­ni a cso­ma­got, a sér­tett pedig a ház­nál meg­je­lent fér­fi­nak az asszony­hoz fűző­dő koráb­bi kap­cso­la­ta miatt fél­té­keny­ke­dett. Konf­lik­tu­suk dél­után négy órára, egy ismé­telt vita köze­pet­te odáig fajult, hogy a nő dühé­ben fel­ka­pott egy kony­ha­kést, s azzal a vele szem­ben álló sér­tett mell­ka­sát köze­pes erő­vel megszúrta. 

A fér­fi­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban annak elhe­lyez­ke­dé­se, az alkal­ma­zott esz­köz és a táma­dás ereje foly­tán fenn­állt a reá­lis esé­lye a súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek, amely csak a sze­ren­csés vélet­len­nek köszön­he­tő­en maradt el.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélje.