Főoldal » Hírek » Késsel súlyosan bántalmazták és fogva is tartották barátjukat, valamint másokat sem engedtek ki egy ingatlanból - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két férfi kár­tyá­zás alatt össze­ve­szett a sér­tet­tel, majd meg akar­ták ölni, és még két továb­bi sze­mélyt is fenye­get­tek, illet­ve fogva tar­tot­tak. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 56 éves és egy 27 éves férfi – miu­tán mind­ket­ten koráb­ban új pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasz­tot­tak – 2020. május 16-án az esti órák­ban, egy buda­pes­ti ház­ban együtt ita­loz­tak és kár­tyáz­tak egy barát­juk­kal, a sér­tet­tel. A vád­lot­tak és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, amely során a 27 éves férfi meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a sér­tett meg­mu­tat­ta, hogy van nála egy kés, azt azon­ban nem hasz­nál­ta és el is tette. Ezután a vád­lot­tak bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet és az 56 éves férfi elő­vett egy nagy mére­tű vadász­kést, amellyel meg­szúr­ta, majd meg is vágta a sér­tett nya­kát, miköz­ben azt han­goz­tat­ta tár­sá­val együtt, hogy a sér­tet­tet meg kell ölni. A vérző férfi egy trük­kel, misze­rint csak a mos­dót akar­ja hasz­nál­ni, el tudott mene­kül­ni, a vád­lot­tak azon­ban az éppen meg­ér­ke­ző kis­ko­rú isme­rő­sük gép­ko­csi­ját hasz­nál­va utána men­tek és vissza­hoz­ták. A két férfi a sér­tet­tet egy fej­szé­vel is meg­fe­nye­get­te, azon­ban barát­juk könyör­gé­se miatt végül nem bán­tot­ták ismét. Hozzá csak más­nap, rossz álla­po­ta miatt hív­tak segít­sé­get, azt azon­ban a lel­ké­re kötöt­ték, hogy azt kell mon­da­nia a rend­őrök­nek: két román állam­pol­gár szur­kál­ta meg. A férfi súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna. A vád­lot­tak kis­ko­rú isme­rő­sü­ket, aki­nek a gép­ko­csi­ját igény­be vet­ték és a jelen lévő barát­nő­jét szin­tén meg­fe­nye­get­ték, emel­lett bán­tal­maz­ták, vala­mint nem enged­ték elmen­ni a helyszínről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói már 2020. május 17-én őri­zet­be vet­ték a két ter­hel­tet és ezután lefoly­tat­ták velük szem­ben a nyomozást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két férfi ellen – a fia­ta­lab­bal szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett – ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, továb­bá társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett 3 rend­be­li – 1 eset­ben kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett – sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az idő­sebb vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, fia­ta­labb társa más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.