Főoldal » Hírek » Késsel szúrta meg a férfiakat - vádemelés fotókkal Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  vád­ira­tot nyúj­tott be  azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki előbb élet­tár­sát, majd több, mint két hónap­pal később egy másik fér­fit szúrt meg kony­ha­kés­sel. 

A vád­irat sze­rint a nő elkö­ve­tő élet­tár­sá­val együtt a tata­bá­nyai bér­la­kás­ban lakott, gyak­ran vesze­ked­tek. A nő több­ször meg­fe­nye­get­te a fér­fit, hogy meg fogja szur­kál­ni. Az ittas nő 2022. janu­ár 12-én este a kony­há­ban egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett magá­hoz, majd az ágy­ban fekvő férfi arcát min­den előz­mény nél­kül ököl­lel több alka­lom­mal meg­ütöt­te, ezután a fekvő hely­zet­ben lévő sér­tett jobb kezét és bal fel­kar­ját több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett­nek emi­att szem körü­li bevér­zé­se, kezén és kar­ján szúrt-vágott sebei kelet­kez­tek, vala­mint eltö­rött az orr­csont­ja. 

Az elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 29-én a tata­bá­nyai lakás nap­pa­li­já­ban élet­tár­sá­val, és egy másik fér­fi­val, a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott. Eköz­ben a nő a kony­há­ba ment, magá­hoz vett egy 14 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és a szo­bá­ba vissza­tér­ve – nem ismert okból – a fran­cia­ágyon ülő sér­tett bal lábá­nak térd felet­ti részét egy alka­lom­mal meg­szúr­ta. A sér­tett ekkor fel­állt, és a lakás­ból távoz­ni akart, azon­ban a nő őt követ­te, és az elő­szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett mögött állva a férfi jobb vál­lát egy alka­lom­mal szin­tén meg­szúr­ta.

A cse­lek­mény miatt a fér­fi­nak két, egy­aránt nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, a szú­rá­sok alkal­ma­sak vol­tak ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nőt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.