Főoldal » Hírek » Késsel szúrta meg haragosát - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő  fér­fi­val szem­ben, aki hara­go­sá­ra kés­sel támadt az utcán. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő  2021. decem­ber 29-én, Tata­bá­nyán, ész­re­vet­te a vele szem­ben érke­ző hara­go­sát, ezért a kezé­ben tar­tott sört a föld­re tette, majd kés­sel a sér­tett­re támadt. A férfi a sér­tett szem­hé­ját szúr­ta meg, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A szú­rás követ­kez­té­ben a kés pen­gé­je letö­rött annak nye­lé­ről. Az erő­sza­kos férfi garáz­da cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A meg­szúrt férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Ezt meg­elő­ző­en az elkö­ve­tő 2021. novem­ber 15-én, Tata­bá­nyán, meg­lát­ta a barát­nő­jét egy másik fér­fi­val sétál­ni. Oda­ment hoz­zá­juk, köz­ben fenye­ge­tő­zött, majd barát­nő­je haját húzta, és fel­po­foz­ta. A férfi a nő védel­mé­re kelt szó­ban, mire az elkö­ve­tő fenye­ge­té­sek és szi­dal­ma­zá­sok után őt ököl­lel ütöt­te meg az arcán. A sér­tett a föld­re került, a táma­dó ekkor több­ször bele­rú­gott. Az elkö­ve­tő közöl­te, hogy csak akkor áll le, ha a sér­tett tőle bocsá­na­tot kér, ezt a sér­tett tel­je­sí­tet­te. A sér­tett fér­fi­nak a bán­tal­ma­zás miatt dara­bos arc­csont töré­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.