Főoldal » Hírek » Késsel támadt a munkába igyekvő nőre egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt a 26 éves ber­hi­dai fér­fit, aki 2021 augusz­tu­sá­ban tőr­kés­sel támadt egy mun­ká­ba igyek­vő nőre, hogy annak pén­zét megszerezze. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő nem dol­go­zott, folya­ma­to­san szá­mí­tó­gé­pes játé­kok­kal ját­szott, s mivel kere­set hiá­nyá­ban nem volt mit ennie, elha­tá­roz­ta, hogy erő­szak­kal sze­rez magá­nak pénzt. Ter­vé­nek vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben magá­hoz vett egy több mint 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú tőr­kést, és haj­na­li fél öt körül egy helyi busz­meg­ál­ló­hoz gya­lo­golt, hogy a mun­ká­ba járók közül vala­ki­re rátá­mad­va pénz­hez jusson.

A vád­lott ezek után szem­be­ta­lál­ko­zott a busz­meg­ál­ló felé gya­log­ló közép­ko­rú sér­tet­tel, aki­vel látás­ból ismer­ték egy­mást. Miu­tán köszön­töt­te a nőt, a ruhá­za­tát meg­ra­gad­va a füves útpad­ká­ra rán­tot­ta, miköz­ben a háta mögött maradt és a föld­re szo­rí­tot­ta. A sér­tett a mene­kü­lé­se érde­ké­ben ráki­ál­tott a fér­fi­ra, hogy ha pénz kell, a tás­ká­ban van a pénz­tár­cá­ja, majd segít­sé­gért kia­bált és pró­bál­ta lelök­ni magá­ról a táma­dót, amely azon­ban nem járt sikerrel.

Miköz­ben az asszony pró­bált sza­ba­dul­ni, a férfi a tőr­kés­sel több­ször derék­tá­jon szúr­ta, illet­ve a kést a sér­tett nyaki ütő­eré­hez nyom­ta. A férfi súlyo­sabb, az élet kiol­tá­sá­val járó sérü­lést azon­ban nem tudott okoz­ni, mert a füves rézsűn meg­csú­szott, egyen­sú­lyát vesz­tet­te, és mind­eköz­ben a saját comb­ját szúr­ta meg. A vád­lott a comb­sé­rü­lé­se miatt fel­ha­gyott a szán­dé­ká­val és a lakó­he­lyé­re mene­kült, ahol a rend­őrök még aznap reg­gel elfogták.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek nem okoz­tak élet­ve­szé­lyes álla­po­tot és miat­tuk mara­dan­dó fogya­té­kos­ság, súlyos egész­ség­rom­lás kiala­ku­lá­sa sem vár­ha­tó. A férfi azon­ban nyil­ván­va­ló módon tudta, hogy táma­dá­sa a sér­tett test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, esz­kö­zé­re figye­lem­mel a sér­tett halá­lá­hoz vezethet. 

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és az elkö­ve­tő köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott a tör­vény ren­del­ke­zé­sé­nél fogva fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.