Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Késsel vett elégtételt egy megjegyzés miatt – vádemelés

A két tár­sa­ság között egy sér­tő­nek talált meg­jegy­zés miatt ala­kult ki konf­lik­tus, ami kése­lés­sé fajult. Az ügy­nek hat vád­lott­ja van, egyi­kük fiatalkorú. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – az elkö­ve­tés­kor 15 éves fiú és öt fel­nőtt­ko­rú társa – 2017. októ­ber 29-én haj­nal­ban, egy VII. kerü­let, Dohány utcai szó­ra­ko­zó­hely előtt han­go­san vitat­koz­tak. Ekkor elha­ladt a köze­lük­ben egy hét fős tár­sa­ság, amely­ből egy férfi a vád­lot­tak szó­vál­tá­sá­ra utal­va meg­jegy­zést tett.

A vád­lot­tak sér­tő­nek talál­ták a meg­jegy­zést, és arra rea­gál­va, az egyi­kük elő­rán­tott egy zseb­kést, amellyel a sér­tet­ti tár­sa­ság egyik tagja felé szúrt. Ezután tár­sai is csat­la­koz­tak hozzá, a sér­tet­tek­re támad­tak, lök­dös­ték, ütöt­ték és rúg­ták a véde­ke­ző­ket. A fia­tal­ko­rú vád­lott ököl­lel úgy arcon ütöt­te az egyik sér­tet­tet, hogy az egyik foga eltört. A kés­sel táma­dó vád­lott ezalatt két sér­tet­tet több­ször is meg­szúrt, egyi­kü­ket az arcán, a nya­kán, illet­ve a mellkasán.

A cse­lek­mény­re arra hala­dó rend­őr­jár­őrök figyel­tek fel, és azon­nal intéz­ked­tek, a kése­lő vád­lott meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de a rend­őrök mind­annyi­u­kat elfog­ták, előállították.

A kés­sel bán­tal­ma­zott két férfi közül az egyik – a mell­kas sérü­lé­se miatt – élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, de az ugyan­ilyen súlyos sérü­lé­sek reá­lis esé­lye a másik sér­tett ese­té­ben is fennállt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kést hasz­ná­ló vád­lot­tal szem­ben 2 rend­be­li élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te, tár­sai ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, a fia­tal­ko­rú vád­lott ellen pedig ezen túl, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, jelen ügy­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok akár 12 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszik.