Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Késszúrásokkal zavarta el látogatóját - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves nővel szem­ben, aki ott­ho­ná­ban össze­vesz­tett a láto­ga­tó­já­val, akit végül kést hasz­nál­va ker­ge­tett el.

2021 már­ci­u­sá­ban a nő áthív­ta magá­hoz régi isme­rő­sét. Beszél­ge­tés­be ele­gyed­tek, ami köz­ben nézet­el­té­rés támadt köz­tük, ezért a nő elküld­te, majd egyre ide­ge­seb­ben, egy kés­sel a kezé­ben kilök­dös­te az 51 éves fér­fit a kapun. A sér­tett haza­in­dult, ekkor a vád­lott dühé­ben a neki már hátat for­dí­tó fér­fit a kést tartó kezé­vel kezd­te ütni, mely­nek során hét alka­lom­mal is meg­se­bez­te őt.

A férfi felü­le­tes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A bün­tet­len elő­éle­tű nő ellen az ügyész­ség súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­ira­tá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­jel­ként kezelt kést koboz­za el, emel­lett az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 200.000 Ft bűn­ügyi költ­sé­get fizet­tes­se meg vele.