Főoldal » Hírek » Kést rántott a betörő - rendőrségi fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki betört egy lakás­ba, majd ami­kor a sér­tett haza­ért, a saját étke­ző­jé­ben fogott kést rá, és köve­telt pénzt tőle.

A vád­irat sze­rint a 30-as éve­i­ben járó férfi – bódult álla­pot­ban – 2023. janu­ár 20-án, a dél­előt­ti órák­ban, azért, hogy lop­jon, bement egy II. kerü­le­ti házba. A kapu bezá­rá­sát biz­to­sí­tó drót­ká­belt kiakasz­tot­ta, majd a csu­kott, azon­ban kulcs­ra nem zárt bejá­ra­ti ajtót testi ere­jé­vel benyom­ta. Ezt köve­tő­en a kony­há­ban és étke­ző­ben kuta­tott, és már elő is készí­tett egy lap­to­pot, hogy azt majd elvi­szi, ami­kor az ott lakó nő haza­ér­ke­zett, és ezzel a vád­lot­tat meg­za­var­ta. A férfi elő­vet­te a nála lévő kést, és azt a sér­tett mell­ka­sá­hoz sze­gez­ve pénzt köve­telt tőle. Ekkor a nő közöl­te vele, hogy a lakás­ban nincs pénz, majd kicsal­ta az utcá­ra, ahol a szom­széd­ja kapu­csen­gő­jén keresz­tül segít­sé­get kért. A férfi ennek hatá­sá­ra elsietett.

A Buda­pes­ti II, és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint vissza­esőt, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság köz­le­mé­nyé­nek mel­lék­le­te­ként megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/keses-idegen-a-konyhaban