Főoldal » Archív » Kést szorított nevelt lánya nyakához

 

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy kapos­ke­reszt­úri fér­fi­val szem­ben, aki állan­dó és egyre foko­zó­dó agresszív visel­ke­dé­sé­vel veszé­lyez­tet­te élet­tár­sa 12 éves lányá­nak fejlődését.

A vád­lott és élet­tár­sa közö­sen nevel­ték az asszony koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett két lányt, vala­mint két kisebb közös gyer­me­kü­ket. A leg­idő­sebb kis­lány 2015 feb­ru­ár­já­ban álla­mi gon­dos­ko­dás­ba került, mert a vád­lott rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, emi­att bün­te­tő­el­já­rás is indult vele szemben.

2015 decem­be­ré­től az ita­lo­zó vád­lott agresszi­ó­ja élet­tár­sa kiseb­bik lánya ellen for­dult. Rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta, egyre több házi­mun­ka elvég­zé­sét köve­tel­te tőle, őt hibáz­tat­ta a foko­zott csa­lád­gon­do­zói ellen­őr­zé­sek és az elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás miatt. A gye­re­ket több­ször ököl­lel bán­tal­maz­ta, nya­ká­hoz kést szo­rít­va fenyegette.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­nak az vetett végett, hogy a sér­tet­tet neve­lő­szü­lő­nél helyez­ték el.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.