Főoldal » Archív » Készpénzt, ékszert, és műfogsort is raboltak - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint tavaly már­ci­us­ban erő­szak­kal beha­tol­tak egy XX. kerü­le­ti csa­lá­di házba, ahon­nan - a sér­tet­te­ket fegy­ver­rel fenye­get­ve - kész­pénzt, ékszert és egyéb tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Kész­pénzt, ékszert és műfog­sort is rabol­tak - vád­eme­lés