Főoldal » Archív » Két autó ütközött, mégis egy gyalogos vesztette életét a balesetben

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek súlyos köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­se veze­tett egy járó­ke­lő halá­lá­hoz Gyöngyösön.

A vád­lott 2018. már­ci­us 24-én késő dél­előtt a város bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett egy sze­mély­gép­ko­csi­val, jó látá­si viszo­nyok között, szá­raz, hibát­lan asz­falt­bur­ko­la­tú úttes­ten. Egy keresz­te­ző­dés­ben a rá vonat­ko­zó „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lá­hoz érve las­sí­tott ugyan, és ész­lel­te is, hogy bal­ról, a védett útsza­ka­szon köze­le­dik egy másik jármű, de úgy ítél­te meg, hogy az előtt még át tud haj­ta­ni a főúton, ezért újra gyor­sí­ta­ni kez­dett. A másik gép­ko­csi azon­ban ekkor már olyan közel volt hozzá, hogy annak veze­tő­je nem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést, és mint­egy 35 km/óra sebes­ség­gel neki­haj­tott a sza­bály­ta­lan­ko­dó vád­lott autó­já­nak, ami ettől meg­pör­dült a ten­ge­lye körül, irá­nyít­ha­tat­la­nul levá­gó­dott az úttest­ről, és a hátul­já­val elso­dor­ta az utca túl­ol­da­lán talál­ha­tó füves terü­let szé­lén álló két gyalogost.

A sér­tet­tek egyi­ke a bal­eset­ben olyan súlyos csont­tö­ré­se­ket és bel­szer­vi sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy azok követ­kez­té­ben - kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en - a szak­sze­rű orvo­si keze­lés elle­né­re elhunyt. Halá­la azzal oko­za­ti össze­füg­gés­ben követ­ke­zett be, hogy a vád­lott az álta­la is ész­lelt „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem adta meg az elsőbb­sé­get a védett úton érke­ző másik jármű részére.

A járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­nek veze­tői enge­dé­lyét a ható­ság idő­köz­ben bevonta.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, emel­lett pénz­bün­te­tést szab­jon ki, hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során eddig kelet­ke­zett csak­nem negyed­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.