Főoldal » Archív » Két autót kötöttek el egy éjszaka - vádemelés

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség azt a huszon­egy éves fér­fit és tizen­öt éves barát­nő­jét, akik egyet­len éjsza­ka két autót is elkö­töt­tek egy Nóg­rád megyei településen.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők 2019. októ­ber 23-án, éjjel, a lány javas­la­tá­ra, Buda­pest­re akar­tak utaz­ni, ezért elha­tá­roz­ták, hogy egy falu­be­li­jük gép­ko­csi­ját – aki azt nem szok­ta lezár­ni – enge­dély nél­kül elviszik.

Azért, hogy a tulaj­do­nos ne hall­ja meg a gép­ko­csi bein­dí­tá­sát, az autót a sér­tett háza elől a követ­ke­ző utcá­ig tol­ták, ott beül­tek és elin­dul­tak. A fia­tal férfi, aki­nek jogo­sít­vá­nya sincs, hama­ro­san egy árok­ba haj­tott, de a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en sem nekik, sem a gép­ko­csi­nak nem esett baja.

A tör­tén­tek nem szeg­ték ked­vü­ket, keres­tek egy másik le nem zárt autót a falu­ban, amit előbb szin­tén tol­tak egy ideig, majd azzal is elin­dul­tak a fővá­ros­ba. Hat­va­nig el is jutot­tak, ahol a jármű meg­hi­bá­so­dott, ezért azt ott hagy­ták és hazautaztak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­nük. Mivel a férfi volt már bün­tet­ve, vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a lánnyal szem­ben pedig – tekin­tet­tel arra, hogy fia­tal­ko­rú – pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.