Főoldal » Hírek » Két autóval csempészték az embereket – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két román fér­fi­val szem­ben, akik tavaly nyá­ron együtt szál­lí­tot­tak ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Csongrád-Csanád megyében.

A vád­irat sze­rint isme­ret­len meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra az egyik vád­lott 3.000 euró ígé­re­té­vel azzal bízta meg a tár­sát, hogy egy kis­te­her­au­tó­val működ­jön közre embe­rek csem­pé­szés­ben, miköz­ben ő autó­val elő­fu­tó­ként kísé­ri. Ennek meg­fe­le­lő­en, 2021. júni­us 10-én, a haj­na­li órák­ban Ruzsa kör­nyé­ké­re haj­tot­tak, ahol a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron átve­ze­tett, 10 kül­föl­dit vet­tek fel a kis­te­her­au­tó­ba, majd velük Nyugat-Európa felé indul­tak. Rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őr­ség mind­két jár­mű­vet ellen­őriz­te, mely­nek során a magu­kat afgán állam­pol­gár­nak valló kül­föl­di­ek sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.