Főoldal » Hírek » Két bolgár embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két bol­gár fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 26 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két bol­gár férfi egy kis­busszal és egy sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág terü­le­té­re azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek Nyugat-Európába. A gya­nú­sí­tot­tak az isme­ret­len meg­bí­zók­tól kapott uta­sí­tá­sok sze­rint 2021. novem­ber 7-én este 10 óra körül Móra­ha­lom tér­sé­gé­ben egy kis­busz­ba fel­vet­tek és bezsú­fol­tak 26, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, majd elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba. A kis­buszt a gya­nú­sí­tott társa vezet­te fel egy sze­mély­au­tó­val, mint elő­fu­tó, az volt a fel­ada­ta, hogy biz­to­sít­sa az ellen­őr­zés­men­tes szál­lí­tást. A rend­őrök vala­mi­vel 23 óra előtt von­ták ellen­őr­zés alá mind­két sze­mély­gép­ko­csit és állí­tot­ták elő a gya­nú­sí­tot­ta­kat, vala­mint az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. A gya­nú­sí­tot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ott tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­vány a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja dönt.