Főoldal » Hírek » Két család összetűzésének egy halálos áldozata lett - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség mai sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt har­minc sze­mély ellen, akik egy érdi ben­zin­kút­nál csap­tak össze egymással.

A vád­irat sze­rint egy enyin­gi és egy érdi nagy­csa­lád tag­jai között – aki­ket egy­más­hoz távo­lab­bi roko­ni szá­lak is fűz­nek – sze­mé­lyes konf­lik­tus ala­kult ki. A viszony annyi­ra elmér­ge­se­dett, hogy az egyik közös­sé­gi olda­lon élő vide­ó­köz­ve­tí­té­sek­ben agresszí­ven illet­ve gya­láz­kod­va üzen­tek egymásnak.

2020. júli­us 30-án, az esti órák­ban, az enyin­gi csa­lád tizen­hat férfi tagja a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek erő­sza­kos mód­ját választ­va – több gép­ko­csi­val – elin­dult Érdre. Erre az érdi­ek is gyü­le­kez­ni kezd­tek és keres­ték az enyin­gi­e­ket. Mind­két csa­lád külön­bö­ző ütle­gek­kel, illet­ve szúró-vágó esz­kö­zök­kel sze­rel­ke­zett fel.

Az össze­csa­pás­ra egy érdi ben­zin­kú­ton került sor. Annak során a csa­lá­dok tag­jai köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egy­mást pusz­ta kéz­zel, illet­ve a maguk­kal vitt esz­kö­zök­kel. Emel­lett meg­ron­gál­tak több autót is. A konf­lik­tus során volt, aki a rivá­lis csa­lád tag­jai közé haj­tott autó­val és volt, aki több embert is meg­szúrt kés­sel. A ben­zin­kút kame­rái által rög­zí­tett cse­lek­mény követ­kez­té­ben töb­ben meg­sé­rül­tek mind­két oldal­ról, és egy ember bele­halt szúrt sérüléseibe.

A Pest Megyei Főügyész­ség össze­sen har­minc elkö­ve­tő ellen emelt vádat. A vád­ira­ti minő­sí­té­sek között sze­re­pel több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te épp­úgy, mint cso­por­to­san, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te vagy ron­gá­lás bűn­tet­te is, más bűn­cse­lek­mé­nyek mellett.