Főoldal » Archív » Két egymást követő élettársát is súlyosan bántalmazta, az egyik nő belehalt - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 69 éves férfi a vele együtt élő egyik nőt fogva tar­tot­ta és több­ször súlyo­san bán­tal­maz­ta úgy, aho­gyan ezután a későb­bi élet­tár­sát is, aki azon­ban olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy pár nap­pal később meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az egyik sér­tet­tel 2013 augusz­tu­sá­ban köl­tö­zött össze a férfi által akkor hasz­nált XI. kerü­le­ti ingat­lan­ba. Oda­köl­tö­zé­sét köve­tő­en a vád­lott a nőt csak­nem három héten át aka­ra­ta elle­né­re fogva tar­tot­ta. Ennek során a sér­tett a házat nem hagy­hat­ta el, a vád­lott retesszel zárta le az ingat­lan ajta­ja­it, az abla­kok pedig kis mére­tük miatt nem vol­tak alkal­ma­sak a szö­kés­re. A fog­va­tar­tás alatt a vád­lott leg­alább három alka­lom­mal súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet jel­lem­ző­en akkor, ami­kor a nő meg­pró­bált elszök­ni. Egy nap reg­gel végül a férfi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a sér­tett­nek sike­rült megszöknie.

A vád­lott ezután 2014. feb­ru­ár hónap­tól kezd­ve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy másik nővel egy XI. kerü­le­ti elha­gyott épü­let­ben. 2015. janu­ár­ban a nő elköl­tö­zött, meg­is­mer­ke­dett egy másik fér­fi­val, a vád­lott kéré­sé­re azon­ban pár nap­pal később mégis vissza­köl­tö­zött hozzá. Újbó­li össze­köl­tö­zé­sük elle­né­re a vád­lott nem bocsá­tot­ta meg a sér­tett­nek, hogy meg­is­mer­ke­dett egy másik fér­fi­val és emi­att 2015. janu­ár 20. és 22. napja között több alka­lom­mal súlyo­san bán­tal­maz­ta a nőt, aki­nek ennek során mind­két alkar­ja és több bor­dá­ja is eltört, vala­mint súlyos mell­ka­si sérü­lé­se­ket is szenvedett.

A rend­őr­sé­get a vád­lott lánya érte­sí­tet­te 2015. janu­ár 22-én, ami­kor a sér­tett átment hozzá, hogy segít­sé­get kér­jen. A kiér­ke­ző rend­őrök a súlyo­san sérült nőhöz men­tőt hív­tak, míg a vád­lot­tat előállították.

A sér­tett az orvo­si keze­lés elle­né­re 2015. janu­ár 28-án elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­vel, vala­mint a másik sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.