Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Két élettársát is prostitúcióra vette rá a férfi- újabb emberkereskedelem miatti vádemelés Somogy megyében - Fotókkal

Kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyész­ség azzal a 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vele füg­gő­sé­gi viszony­ban lévő nők kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va a sér­tet­tek pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből tar­tot­ta el magát és családját.

A vád­be­li idő­szak­ban a vád­lott négy – koráb­bi és jelen­le­gi – élet­tár­sá­val (köz­tük a két sér­tet­tel), négy kisebb gyer­me­ké­vel és egy uno­ká­já­val élt együtt. Ott­ho­nuk­ban a férfi szava volt a döntő, ő irá­nyí­tot­ta és látta el fel­ada­tok­kal családtagjait.

A vád­lott az egyik sér­tet­tel 2012-ben ismer­ke­dett meg Pécsen. A férfi a haj­lék­ta­lan, nincs­te­len nőt lak­ha­tás és beteg élet­tár­sa ápo­lá­sa fejé­ben köl­töz­tet­te ott­ho­ná­ba, azon­ban vele később élet­tár­si kap­cso­lat­ra lépett, amely­ből két közös gyer­mek szü­le­tett. A másik, neve­lő­szü­le­i­vel rossz viszony­ban lévő, isko­lai vég­zett­ség­gel és mun­ká­val nem ren­del­ke­ző sér­tett a vád­lott fiá­nak révén került a csa­lád­ba 2013-ban, aki a fiú­val tör­tént sza­kí­tás után a vád­lott ház­tar­tá­sá­ban maradt, a fér­fi­hez érzel­mi­leg erő­sen kötő­dött és vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot is létesített.

A csa­lád­nak a gye­re­kek után járó álla­mi jut­ta­tá­sok és az állat­tar­tás­ból szár­ma­zó cse­kély jöve­de­lem nem volt elég a meg­él­he­tés­hez, ezért a vád­lott gép­ko­csi­val a két kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tet 2016 és 2018 év között rend­sze­re­sen Auszt­ri­á­ba és Győr kör­nyé­ké­re szál­lí­tot­ta abból a cél­ból, hogy pénz­be­li ellen­szol­gál­ta­tá­sért sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get foly­tas­sa­nak. A férfi a nők­nek szál­lást bérelt, értük ment, fel­ügyel­te őket és a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó pénzt beszedte.

A nyo­mo­zás az egyik sér­tett csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat felé tett jel­zé­se alap­ján indult meg, amely után rövid időn belül a kapos­vá­ri rend­őrök őri­zet­be vet­ték a vádlottat.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­té­re 8 évi fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szemben.