Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két eltiltást is figyelmen kívül hagyott – elzárás várhat a sofőrre - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy, az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki két jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ról ren­del­ke­ző bírói dön­tés elle­né­re is vezetett.

A vád­irat sze­rint a fér­fit a köz­úti sza­bály­sze­gé­sei miatt elő­ször 2023 janu­ár­já­ban a balas­sa­gyar­ma­ti, majd ápri­lis­ban a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság is eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től, és a veze­tői enge­dé­lyét is bevonták.

A férfi bár tisz­tá­ban volt azzal, hogy nem vezet­het, mert két eltil­tás hatá­lya alatt áll, 2023. május 26-án újra autó­ba ült, majd Nóg­rád vár­me­gye terü­le­tén veze­tett, míg a rend­őrök tet­ten nem érték.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban – arra tekin­tet­tel, hogy a fér­fit két eltil­tás sem tar­tot­ta vissza attól, hogy jár­mű­vet vezes­sen – elzá­rás­ra és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Arra az eset­re, ha a vád­lott a bűnös­sé­gét a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 90 nap elzá­rás és 3 év tar­ta­mú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indítványt.