Főoldal » Hírek » Két ember életébe került a száguldozás - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kere­csen­di fér­fi­val szem­ben, aki­nek gyors­haj­tá­sa olyan súlyos bal­eset­hez veze­tett, mely­ben két ember éle­tét vesz­tet­te, továb­bi két sze­mély pedig mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

2019. decem­ber 14-én, a déli órák­ban az Egert és Kere­csen­det össze­kö­tő 25. számú főúton egy autó a vizes úttes­ten meg­csú­szott és az olda­lá­ra borul­va az árok­ban állt meg. A jár­mű­ben lévő két sze­mély segít­sé­gé­re továb­bi három fő sie­tett, így össze­sen öten áll­tak a fel­bo­rult gép­ko­csi mel­lett az árok­ban, illet­ve az útpadkán.

A férfi nem sok­kal a fenti bal­ese­tet köve­tő­en a koráb­bi csa­pa­dék miatt ned­ves és csú­szós főúton Eger irá­nyá­ba köz­le­ke­dett autó­já­val, mely­nek sebes­sé­ge a meg­en­ge­dett 90 km/óra helyett 103-108 km/óra volt.  A vád­lott a főút 9.250 méter­szel­vé­nyé­ben, egy lej­tős, jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban haladt, ami­kor ész­lel­te az út szé­lén álló­kat, ami­től meg­ijedt, ezért inten­zív féke­zés­be kez­dett és elrán­tot­ta a jármű kor­má­nyát. A manő­ver­től a gép­ko­csi meg­csú­szott és a bal olda­lá­val elütöt­te az útpad­kán, illet­ve az úttest szé­lén vesz­teg­lő sértetteket.

A bal­eset­ben egy férfi aznap, egy nő pedig egy hónap múlva elhunyt. Továb­bi két sze­mély több­szö­rös töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mely mind­ket­te­jük ese­té­ben csak jelen­tős moz­gás beszű­kü­lés­sel, így mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyul­tak. Az ötö­dik érin­tett - a cso­dá­val hatá­ros módon - egy áll­csont­tö­rés­sel meg­úsz­ta a történteket.

A tra­gé­di­á­hoz a gon­dat­lan vád­lott gyors­haj­tá­sa veze­tett, ugyan­is ha a csú­szós úton a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel haladt volna, a bal­eset nem követ­ke­zett volna be. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy - ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról - a bíró­ság vele szem­ben 3 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki és 4 évre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.